Programma

Op deze pagina vindt u het definitieve programma, sessies, excursies en inspiratoren van PlanDag 2018.

09.15 – 10.00               Onthaal met koffie

Ochtendprogramma

10.00 – 11.45               Introductie en debat            

Welkom

Geiske Bouma (Voorzitter, bestuur PlanDag)

Piet Sleeking (Wethouder Ruimtelijke Ordening en Water, gemeente Dordrecht)

Inleiding op het thema

Hans Leinfelder (Docent en assistent professor, Faculteit Architectuur, KU Leuven)

Key note: Psychologie van de stad

Marina Meeuwisse (Stadspsycholoog, fotogaaf en media-pedagoog, Hogeschool Rotterdam)

Discussie met de zaal

Moderator: Hans Leinfelder

11.45 – 13.00               Lunch

Middagprogramma

13.00 – 14.15               Papersessies (ronde 1)

Sessie 1: Gedrag( )en stationsbuurt

Sessie 2: Planprocessen als leerprocessen

Sessie 3: Gebruik en beleving van de publieke ruimte

Sessie 4: Gedragsverandering en (ruimtelijk) sentiment

11.45 – 14.15  Excursie: Nieuwe stad en het water

 

14.15 -14.45                Pauze

14.45 – 16.00               Papersessies (ronde 2)

Sessie 5: Methoden om gedrag te integreren in de ruimtelijke beleidsvorming

Sessie 6: Beeld(vorming) en cultuur

Sessie 7: Mobiliteitsgedrag

Sessie 8: Shocktherapie en andere grondige aanpakken voor gedragsverandering 

14.15 – 16.00  Excursie: Oude stad en het water

 

16.00 – 17.30               Prijsuitreiking en borrel               

Sessies

Sessie 1 - Gedrag( )en stationsbuurt: België-Nederland

INSPIRATOR: Sander werkt als stadspsycholoog in de stedelijke ontwikkeling, onder andere voor kennisteam Stipo en Stichting Thuismakers Collectief. Als stadspsycholoog doet hij onderzoek naar de relatie tussen menselijk gedrag en de gebouwde omgeving. Terugkerende thema’s in zijn werk zijn thuisgevoel (waarom voelen mensen zich ergens thuis?), gemeenschappen en sociale netwerken en de overgang tussen publiek en privé (waaronder de stoep). Hij werkt samen met verschillende woningcorporaties, gemeenten en ontwikkelaars om stedelijke plekken te creëren waar mensen zich prettig voelen.

 

Sessie 2 - Gedrag( )en ruimte: Planprocessen als leerprocessen

INSPIRATOR: Jacqueline Vrolijk werkt als beleidsadviseur bij het Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij studeerde bestuurskunde aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en omgevingsrecht aan de Open Universiteit. Zij is momenteel projectleider voor de veranderopgave Omgevingswet, gericht op de medewerkers van het ministerie en adviseert over de integratie van ruimtelijke regelgeving in de nieuwe Omgevingswet. Zij heeft o.a. de “Ladder voor duurzame verstedelijking”, één van de ruimtelijke juridische instrumenten, onder haar hoede. Eerder was zij projectleider van de uitvoeringsagenda bij het programma Structuurvisie Mainport-Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer (SMASH) en begeleidde zij de plan-MER procedure bij de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

 

Sessie 3 - Gedrag( )en ruimte: Gebruik en beleving van de publieke ruimte
INSPIRATOR: René van der Lecq is planoloog en werkt momenteel als coördinator-expert beleidsverkenning en systeeminnovatie voor de afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Hij heeft een ruime expertise in internationale en regionale ruimtelijke planvorming en territoriale samenwerking. Hij was eerder onder meer projectleider voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bij de Vlaamse overheid en projectexpert voor het Europees studieprogramma ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion). Hij is tevens bestuurslid van de Plandag, een jaarlijks ontmoetings- en discussiemoment tussen Nederlandse en Belgische vakgenoten. Inspireren, coachen en het uitrollen van nieuwe praktijken, ook op organisatorisch vlak, liggen hem nauw aan het hart.
Sessie 4 - Gedrag( )en ruimte: Gedragsverandering en (ruimtelijk) sentiment

INSPIRATOR: Stijn Oosterlynck is hoofddocent stadssociologie aan de Universiteit Antwerpen. Hij leidt het sociologisch onderzoekscentrum OASeS en is voorzitter van het Antwerpse Urban Studies Institute. Zijn onderzoek richt zich op solidariteit in diversiteit, stedelijk diversiteitsbeleid, lokale sociale innovatie in veranderde welvaartstaten, middenveldinnovatie en de politieke dimensies van stadsontwikkeling. Hij coördineerde het grootschalig onderzoeksproject Diversiteit en Gemeenschapsvorming (www.solidariteitdiversiteit.be) en schreef mee aan het boek ‘Solidariteit in Superdiversiteit. Handvatten voor concrete actie’ (Acco, 2017).

 

Sessie 5 - Gedrag( )en ruimte: Methoden om gedrag te integreren in de ruimtelijke beleidsvorming

INSPIRATOR: Jacqueline Vrolijk werkt als beleidsadviseur bij het Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij studeerde bestuurskunde aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en omgevingsrecht aan de Open Universiteit. Zij is momenteel projectleider voor de veranderopgave Omgevingswet, gericht op de medewerkers van het ministerie en adviseert over de integratie van ruimtelijke regelgeving in de nieuwe Omgevingswet. Zij heeft o.a. de “Ladder voor duurzame verstedelijking”, één van de ruimtelijke juridische instrumenten, onder haar hoede. Eerder was zij projectleider van de uitvoeringsagenda bij het programma Structuurvisie Mainport-Amsterdam-Schiphol-Haarlemmermeer (SMASH) en begeleidde zij de plan-MER procedure bij de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

 

Sessie 6 - Gedrag()en ruimte: Beeld(vorming) en cultuur

INSPIRATOR: Sander werkt als stadspsycholoog in de stedelijke ontwikkeling, onder andere voor kennisteam Stipo en Stichting Thuismakers Collectief. Als stadspsycholoog doet hij onderzoek naar de relatie tussen menselijk gedrag en de gebouwde omgeving. Terugkerende thema’s in zijn werk zijn thuisgevoel (waarom voelen mensen zich ergens thuis?), gemeenschappen en sociale netwerken en de overgang tussen publiek en privé (waaronder de stoep). Hij werkt samen met verschillende woningcorporaties, gemeenten en ontwikkelaars om stedelijke plekken te creëren waar mensen zich prettig voelen.

 

Sessie 7 - Gedrag()en ruimte: Mobiliteitsgedrag

INSPIRATOR: Marjolijn Claeys is zelfstandig ruimtelijk planner en zaakvoerder van VOORLAND (www.voorland.be). VOORLAND is een bureau voor ruimtelijke planning met een sterke expertise in het ruimtelijk instrumentarium en procesbegeleiding. De ruimtelijke planners van VOORLAND leggen de focus op het begeleiden van overheden in hun ruimtelijke processen van visievorming en het uitzetten van de processen voor realisatie van deze visie.

 

Sessie 8 - Gedrag()en ruimte: Shocktherapie en andere grondige aanpakken voor gedragsverandering
Hans Tindemans is sinds 2012 beleidscoördinator bij de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. Voorheen deed hij onderzoek aan de UGent rond de relatie verplaatsingsgedrag en ruimte (2002-2004); was hij projectmedewerker mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu (2005-2007) en medewerker van de Vlaamse strategische adviesraad Mobiliteit (MORA; 2007-2012). Hij behaalde de masters Sociaal-economische geografie (UGent), Ruimtelijke planning (UGent) en Internationale relaties en conflictmanagement (KULeuven). Als beleidscoördinator bij de VRP tracht hij vanuit de invalshoek duurzaamheid diverse thema’s en beleidsniveaus te verbinden met het oog op meer ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke winsten. Momenteel is hij meest actief op de thema’s mobiliteit, energie, stadsontwikkeling, (stads)regionale samenhang en participatie. Hij schreef o.a. mee aan het VRP Manifest Mobiliteit 2.0 (2016) – een toekomstvisie op het snijvlak van mobiliteit en ruimte voor Vlaanderen.

Excursies

Water is bepalend geweest voor de eigenheid en ruimtelijke structuur van de stad en het eiland Dordrecht. Het water bracht zowel voorspoed, als schade en leed. Het eiland wordt dan ook omsloten door de Beneden Merwede en de Oude Maas in het noorden, de Nieuwe Merwede in het zuiden en de Dordtsche Kil in het westen. Maar ook op het eiland zelf speelt het water een grote rol met zijn vele singels, havens en killen. Kortom, Dordrecht is een echte waterstad. In zijn ruimtelijk ontwerp heeft water en het gebruik door zijn bewoners dan ook altijd centraal gestaan. Een bijzonder element in het historisch centrum is de Voorstraat, de langste winkelstraat van Nederland, waar de huizen deel uitmaken van de hoofdwaterkering en via individuele vloedschotten bij elke winkel de straat tegen waterstanden van maximaal 3.60m + NAP kan beschermen. Via twee excursies wil de Gemeente Dordrecht deelnemers van de PlanDag 2018 graag meenemen door de stad.

 

Excursie: Oude stad en Water

De eerste excursie zal leiden door de historische binnenstad van Dordrecht. Hierbij zal verteld worden over het ontstaan van Dordrecht en het omgaan met het water, maar zal ook sterk de focus leggen op hoe er nu wordt omgegaan met water(veiligheid), en welke grote stappen daar de afgelopen jaren zijn gezet. Daarbij zullen verschillende havens, eerste overstromingspunten en ingrepen in de ruimte voor waterveiligheid worden langsgegaan die zorgen dat het verleden een basis is voor het heden en de toekomst.

Excursie: Nieuwe stad en water

De tweede excursie richt zich juist op de nieuwste ontwikkelingen binnen Dordrecht en welke grote rol water daar nog heeft, zoals bij de projecten Stadswerven en PlanTij. Historisch gezien werd Stadswerven gebruikt door scheepvaart en -industrie. Dit gebied wordt nu echter getransformeerd naar een dicht stedelijk woonmilieu aan het water met de historische stad binnen handbereik. PlanTij is de polder die werd herontwikkeld en grotendeels werd teruggeven aan de natuur. In het waterrijke gebied mag de getijdenstroom tot onder de huizen komen die op palen zijn gebouwd. Bij de excursie worden de verschillende manieren belicht waarop Dordrecht zichzelf voorbereid op een waterrijke toekomst.