Programma Plandag 2020 op 8 oktober via Microsoft Teams

Ochtend Middag
10:25 – 10:30 ‘digitale inloop’ 13:30 – 14:30 ronde 1 deelsessies
10:30 – 12:00 welkom + start ochtendprogramma 14:30 – 15:00 pauze
12:00 – 12:10 prijsuitreiking + toelichting middagprogramma 15:00 – 16:00 ronde 2 deelsessies
12:10 – 13:30 pauze 16:00 – Einde

Ochtend: livestream vanuit Den Haag

Met een pleidooi voor gecultiveerd ongemak introduceert futurist Tessa Cramer het jaarthema: het speelveld tussen de onzekerheden binnen planning en de gewenste zekerheden vanuit de maatschappij.

In een open gesprek verdiepen de sprekers dit thema verder. Nicole Rijkens (Pantopicon, Antwerpen) reageert vanuit haar ervaring met toekomstverkenningen, visievorming, beleidsinnovatie en stadslabs. Anne-Marie Hitipeuw (Chief Resilience Officer, Gemeente Den Haag) vertelt hoe Den Haag concrete stappen zet sinds het uitbreken van Covid-19. Kristiaan Borret (Bouwmeester, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) tenslotte reflecteert over de positie van planning tussen bestuur en maatschappij. Bart Cosijn leidt het gesprek in goede banen.

Aan het eind van de ochtend maken we de winnaars van de PlanDag-prijs en de Prijs voor de Jonge Planoloog bekend.

Namiddag: 8 discussiesessies met 31 bijdragen

Bedankt, onzekerheid. Wat zou de ruimtelijke professional zijn zonder onzekerheid? Aan de hand van acht bijdragen uit theorie en praktijk gaan we back to basics en houden we onze omgang met onzekerheid kritisch tegen het licht. (2 sessies)

Zekerheid in plan en proces. Vijf bijdragen exploreren instrumenten en werkwijzen die beleid en burger meer zekerheid geven.

Iedereen zeker? Burgers maken soms gewoon zelf hun zekerheid. Hoe ze dat doen en welke rol de overheid daarbij kan of moet spelen, die vragen staan centraal in acht bijdragen. (2 sessies)

Zekerheid in crisistijd. Hoe actueel kan een PlanDag-jaarthema zijn? Acht bijdragen trekken lessen uit de pandemie én kijken vooruit, naar kansen en valkuilen voor het brede omgevingsbeleid, de energie- en mobiliteitstransitie en governance ervan. (2 sessies)

Praktijksessie Den Haag. Onze gaststad wil duurzaam bereikbaar blijven en de inrichting van de publieke ruimte herdenken. Ze grijpt de PlanDag aan om de zoektocht te voeden. Twee PlanDag-bijdragen reiken inzichten en methoden aan.

De sessies gaan in twee rondes door op Microsoft Teams. Na inschrijving voor de PlanDag meld je je online aan voor één sessie per ronde.

Tessa Cramer

foto Diederick Bulstra

Tessa Cramer is een futurist, een toekomstgerichte academicus. Zij heeft in de herfst van 2019 haar proefschrift afgerond getiteld Becoming Futurists aan Maastricht University.

Tessa is ervan overtuigd dat de complexe thema’s van onze tijd niet opgelost kunnen worden in de bestaande systemen en denkwijzen. Ze begrijpt echter als geen ander hoe moeilijk het daadwerkelijk is om de wereld met een frisse blik te bezien. In haar werk combineert ze daarom design- en toekomst denken door vanuit designprincipes aan concrete oplossingen voor de toekomst te werken.

Voor een reflectie artikel in vakblad Ruimte + Wonen werd Tessa gevraagd om de toekomstbestendigheid van de nieuwe nationale omgevingsvisie, de NOVI, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken te onderzoeken. In een artikel deelt Tessa dat er verschillende toekomsten te onderscheiden zijn (mogelijk, wenselijk en waarschijnlijk), en dat de NOVI zich heeft beperkt tot één daarvan, de wenselijke toekomst. Dat heeft geleid tot een visie gebaseerd op een opgetogen ideaal van Nederland. De vraag is of dat een toekomstbeeld is dat recht doet aan de opgaven waar we in 2050 voor staan. Tessa Cramer pleit in dat licht voor de noodzaak van het cultiveren van het ongemak.

Anne-Marie Hitipeuw

Anne-Marie Hitipeuw is de Chief Resilience Officer van de gemeente Den Haag en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de Resilience Strategie (2019).
Als onderdeel van het 100 Resilient Cities netwerk, nu Global Resilient Cities Network, kreeg Den Haag ondersteuning om deze strategie te ontwikkelen, een multi-stakeholder proces op te zetten, de shocks en stresses voor Den Haag te onderzoeken en deze te vertalen kansen voor een veerkrachtig Den Haag en initiatieven voor de stad.
Deze initiatieven richten zich onder meer op sociale veerkracht, klimaatadaptatie en hitte, veerkracht van vitale infrastructuur en cyberweerbaarheid. Daarnaast is het programma actief in het opstellen van een Corona Resilience Assessment: Den Haag, sterker uit de crisis.

Nicole Rijkens-Klomp

Nicole Rijkens-Klomp is gedoctoreerd in de milieuwetenschappen en is onderzoeker en docent aan het Maastricht Sustainability Institute van de Universiteit Maastricht. Ze is actief op het gebied van toekomstkunde en duurzame innovatie.
Ze is mede-oprichter van Pantopicon in Antwerpen. Dit is een foresight en design studio die organisaties ondersteunt bij het bewustwording van toekomstige veranderingen en het anticiperen erop.

Samen met medeoprichter Nik Baerten en een multidisciplinair team combineert ze methoden en technieken uit de systeemwereld, transitiemanagement, design denken en toekomstkunde.
Pantopicon maakt toekomsten tastbaar en beleefbaar, niet alleen in projecten, leertrajecten en lezingen, maar ook middels tentoonstellingen, urban probes en nieuwe communicatie instrumenten.

Kristiaan Borret

Kristiaan Borret is bouwmeester maître architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2015. Voordien was hij gedurende 8 jaren stadsbouwmeester van de Stad Antwerpen en sinds 2017 is hij supervisor voor Oostenburg in opdracht van de Gemeente Amsterdam.
Hij is tevens gastprofessor stadsontwerp aan de Universiteit Gent sinds 2005.

In zijn loopbaan pendelt Kristiaan Borret tussen theorie en praktijk, tussen publieke en privésector, tussen beleid en ontwerp, tussen architectuur en stedenbouw. Hij heeft theoretisch en conceptueel onderzoek verricht naar hedendaagse transformaties van stad, stedelijkheid en publieke ruimte.

In zijn werk als bouwmeester richt hij zich op het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit van zeer verschillende projecten van stadsontwikkeling, zowel gebouwen als publieke ruimte en dit bij diverse types opdrachtgever. Een bouwmeester staat middenin de stadsontwikkelingspraktijk, in een onafhankelijke positie maar nauw verbonden met politiek, vakwereld en civil society.