Programma

Ochtend Middag
10:00 – 10:30 onthaal 13:30 – 14:45 ronde 1 deelsessies / excursie
10:30 – 10:55 welkom + intro 14:45 – 15:15 pauze
10:55 – 12:15 inhoudelijk programma 15:15 – 16:30 ronde 2 deelsessies
12:15 – 13:30 lunch / excursie 16:30 – 18:00 prijsuitreiking / borrel

Ochtendprogramma

In hoeverre heb je een visie nodig om een transitie voor elkaar te krijgen? Hoe geef je bestuurlijke of maatschappelijke spelers en burgers goesting om (samen) met een transitie aan de slag te gaan? Tijdens het ochtendprogramma van Plandag 2019 in Turnhout, zullen Bob D’Haeseleer (Schepen Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing, Omgeving, Duurzaamheid van Eeklo) en Guy Gypens (algemeen en artistiek directeur van het kunstencentrum Kaaitheater in Brussel) vanuit hun dagelijkse praktijk en Floris Alkemade (Rijksbouwmeester, voorzitter van het College van Rijksadviseurs) vanuit Panorama Nederland op deze vragen reflecteren.

Floris Alkemade

Floris Alkemade is sinds 1 september 2015 Rijksbouwmeester en als zodanig voorzitter van het College van Rijksadviseurs. De Rijksbouwmeester adviseert aan minister van Binnenlandse Zaken en Directeur-Generaal van het Rijksvastgoedbedrijf. Hij bewaakt en bevordert de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van rijksprojecten. Ook afstoot en herontwikkeling van rijksvastgoed zijn belangrijke aandachtsgebieden van de Rijksbouwmeester.

Floris Alkemade was na zijn afstuderen bij Rem Koolhaas aan de TU in Delft verbonden aan het bureau OMA, waaronder de laatste 7 jaar als partner. Hij werkte aan grote projecten en studies over de hele wereld, zowel op het schaalniveau van de architectuur als van de stedenbouw. Bekend zijn Euralille, een grote gebiedsontwikkeling rondom het nieuwe TGV-station in Lille, en in Nederland het nieuwe Stadshart van Almere.

Astrid Wittebolle

Astrid Wittebolle (Groen) is in Turnhout (o.a.) schepen van Projectmanagement Stedelijke Ontwikkeling en Milieu, Energie en Duurzaamheid. Al bijna twee decennia werkt ze mee aan de transitie van de kleinste centrumstad van Vlaanderen. De ontwikkeling van nieuwe stadsdelen, waaronder het bekroonde Turnova-project, Niefhout en Heizijdse Velden, moeten het Turnhoutse woonmodel gestalte geven. Stedelijk wonen in een groene omgeving. De volgende jaren zal zij mee het proces initiëren dat moet leiden tot het inrichten van een regionaal park. Een ambitieus klimaatplan, met geothermie als een van de belangrijkste troeven, moet Turnhout in staat stellen de vooropgestelde klimaatdoelstellingen te halen.

Guy Gypens

Guy Gypens is algemeen en artistiek directeur van het kunstencentrum Kaaitheater in Brussel. Na het behalen van een master in economie en een MBA in marketing & human resource management werd hij beheerder van de Brusselse Beursschouwburg (van 1987 tot 1991).

Van 1991 tot 2007 was hij algemeen directeur van Anne Teresa De Keersmaekers dansgezelschap Rosas. In die periode werkte hij bovendien enkele jaren als manager van het theatergezelschap tg STAN en het hedendaagse muziekensemble Ictus. Tevens stond hij van 1996 tot 2000 aan het hoofd van het Springdance Festival in Utrecht.

Bart Cosijn

Bart Cosijn is sinds 2009 actief als gespreksleider. Vanuit deze onafhankelijk rol modereert hij een brede waaier aan debatten, dialogen en congressen. De afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd in publieke gesprekken over sociale, maatschappelijke en bestuurlijke thema’s. Zijn motto is: ‘Spreken is zilver, gehoord worden is goud’. Hij geloofd sterk in het belang van ervaringskennis; alle stakeholders, professioneel én niet-professionele, beschikken in complexe processen over inzichten die helpen om de juiste richting voorwaarts te vinden. Naast zijn werk als gespreksleider treedt hij op als adviseur bij complexe participatie-trajecten en geeft hij in binnen- en buitenland training in moderatie-technieken. Bart groeide op aan de Belgisch-Nederlandse grens in Zeeuws-Vlaanderen, studeerde aan de Technische Universiteit in Delft, en woont in Rotterdam. (www.bartcosijn.nl)

Bob D’Haeseleer

Bob D’Haeseleer is sinds 2012 de Schepen Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing, Omgeving, Duurzaamheid van Eeklo, een stadje van ongeveer 20.000 inwoners met de grootste windturbinedichtheid per inwoner van Vlaanderen.

D’Haeseleer (Groen Eeklo) heeft een Master in de Geografie, afstudeerrichting maatschappij, ruimte en planning en zijn politieke palmares laat zien dat hij op innovatieve wijze de koppeling weet te leggen tussen ruimtelijke ordening en duurzaamheid. In 2016 ontving Eeklo een projectsubsidie stadsvernieuwing van de Vlaams minister van Stedenbeleid voor Hartwijk, een CO2-neutrale en autoluwe wijk voor een gemengd publiek. In dat jaar werd ook, voor het Eeklose windturbinepark, het eerste omgevingsfonds voor windturbines in Vlaanderen opgericht. Reeds in 2018 werden, naast de acht bestaande, er 14 nieuwe windturbines bijgebouwd. Net zoals bij de eerdere turbines konden particulieren mee in het project investeren. In 2017 werd bekend dat Eeklo het grootste warmtenet van Vlaanderen zal krijgen, waarin ook bewoners kunnen participeren.

Bob Coppens

Bob Coppens (N-VA Oud-Turnhout) is voorzitter van het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout, gastorganisatie van de PlanDag. Hij is burgemeester van Oud-Turnhout.

Excursie

Fietstocht naar inspirerende ‘Meer is Meer’-plekken (6km)

We fietsen naar plekken waar de ‘Meer met meer’-vraagstukken en -uitdagingen in een dynamische omgeving worden aangegaan. In Heizijdse Velden geeft Ive Van Bouwel toelichting over het werken met stedenbouwkundige lasten, ontwikkelings- rechten en de energietransitie. In het stedelijk woongebied wordt zo een blauwgroen dooraderd landschap gerealiseerd en ingezet voor recreatie en lokale voedselproductie. Vervolgens rijden we door naar de Nieuwe Kaai, contactpunt tussen stad en kanaal, waar de Ancotorens en een ijzergieterij werden verbouwd tot een actieve woonbuurt aan het water. Tot slot fietsen we door het project SLIM Turnhout waar de industriële stationsomgeving wordt omgevormd met een strategisch stadsvernieuwingsproject. De maatschappelijke vraagstukken over binnenstedelijke economie, demografie en energie worden hier beantwoord in een sterke samenwerking tussen stad en private ontwikkelaars. Onder andere door zorg (in brede zin) te integreren in het project en door de uitbouw van het eerste warmtenet in onze stadsregio.

 

Sessies (definitieve indeling)

MEER open ruimte vraagt om MEER ambitie (1)

Voorzitter: René van der Lecq
Reflectant: Geoffrey Vanderstraeten

Elin Nieland, Rick Meijer, Arend Jonkman en Thomas Hartmann
Wat is er gebeurd met Planners’ Paradise? Een analyse van Nederlands gemeentelijk grondbeleid

Elke Vanempten, Maarten Crivits, Frank Nevens en Elke Rogge
Landbouwparken, een ‘meer met meer’ verhaal voor stad en open ruimte?

Ann Pisman, Geert Mertens, Isabelle Loris en Peter Vervoort
Urban sprawl in Vlaanderen. Ruimtelijke én financiële winsten door het investeren in anti urban sprawl maatregelen.

MEER leren door MEER ambitie

Voorzitter: Geiske Bouma
Reflectant: Bas Waterhout

Clemens de Olde en Kobe Boussauw
Bouwen aan institutionele capaciteit voor een nieuw Vlaams omgevingsbeleid: van RSV naar BRV

Melika Levelt en Karin De Nijs
Incrementeel ontwikkelen: Van tijdelijk experiment naar nieuw planning paradigma?

Tara Op de Beeck en Charlotte Timmers
Ruimtelijke verbreding van grootschalige infrastructuurprojecten; casestudy Dender- en Leievallei

Nikki van der Nat
Collaborative governance als start punt voor de opschaling van slimme innovaties

MEER kosten MEER delen

Voorzitter: David Dooghe
Reflectant: Marc Hanou

Lieve Custers en Oswald Devisch
Participatieve maatschappelijke kostenbaten-analyse als sleutel om het betonstopdebat te openen. Een eerste test in de Heilig-Hartwijk te Hasselt

Ive Van Bouwel
Tussen droom en daad: een vereveningsverhaal met meerdere kanten

Menno van der Veen
Tien participatienormen. Een contractuele methode voor participatieprocessen

Ilse van Rijsingen
Pionieren met participatie. Leren van de Brabantse Omgevingsvisie

MEER economie, MEER ambitie

Voorzitter: Rien Van der Wall
Reflectant: Kobe Bossouw

Ine Dhondt
Gaat de Vlaamse regering dan toch een compromis vinden voor de havenuitbreiding? En wat met de klimaattransitie? / Praktijkbespreking

Merten Nefs
Handelslandschappen. Over leven met logistiek

Sophie De Mulder, Inge Pennincx en Jan Zaman
Ruimte ontwerpen voor economische activiteiten: mogelijke inrichtingen volgens verschillende gebiedstypes

Silke Lemant, Kathy Gillis, Barbara Smitz, Tom Dumez, Hilde De Ridder, Lynn Peeters en Meredith Van Hove
Baanbrekend winkelen: samen onderweg naar de Vlaamse steenweg van morgen? / Praktijkbespreking

MEER open ruimte vraagt om MEER ambitie (2)

Voorzitter: Elke Vanempten
Reflectant: Thomas Hartmann

Ann Pisman, Stijn Vanacker, Veerle Strosse, Peter Vervoort, Katleen Vermeiren en Helena Bieseman
Meer ruimtebeslag en minder open ruimte in Vlaanderen. Een meer gedetailleerde analyse van de feiten

Sabine Caremans, Gerard Stalenhoef en Myrtle Verhaeven
Open ruimte in en rond Mechelen en ten zuiden van Antwerpen, verhalen onthullen de openruimte en verbinden

Björn Bracke en Paul Wuillaume
Ruimte voor nutteloze natuur. Ontwerpen in tijden van massa-extinctie

Griet Celen, Marjolijn Claeys, Joachim Declerck, Hans Leinfelder, Sirka Lüdtke, Bram Vandemoortel
Tafels van vermenigvuldiging zorgen voor beweging in de Vlaamse open ruimte

MEER leren met MEER mensen

Voorzitter: Beitske Boonstra
Reflectant: Jeroen Niemans

Kim Carlotta von Schonfeld en Wendy Tan
Meer met mate, co-creatie en leren

Jan Schreurs
Een pleidooi voor sensus communis

Kristien Lefeber
De integrale omgevingsvisie, een utopie?

Lilian van Karnenbeek en Wendy Tan
Het stedelijk laboratorium als lege huls? Het gevaar van het verzuimen van wetsnormen in een ‘experiment’

MEER kunnen met MEER data

Voorzitter: René van der Lecq
Reflectant: Jeroen van Schaick

Isabelle Loris, Marten Dugernier en Thérèse Steenberghen
Meer data meer inzicht?

Peter van de Laak m.m.v. Martin Dubbeling, Jan Goedman en Pieter Leroy
Dashboard voor stedelijke regio’s. Kompas voor duurzame ontwikkeling

Sophie De Mulder, Inge Pennincx en Jan Zaman
Het nieuwe normaal: bewustzijn van de verweving tussen wonen en werken

MEER mobiliteit, MEER ambitie

Voorzitter: Geiske Bouma
Reflectant: Hans Tindemans

Kobe Boussauw, Oscar Broeckhoven en Koen Van den Troost
Visie voor transitie: het verkennend ruimtelijk onderzoek voor de stadssnelweg B401 in Gent

Marie Mistaen
Ruimtelijke problemen vragen ruimtelijke oplossingen: mobiliteit in het hedendaags debat / Opinie

Geert Mertens en Ann Pisman
Beter beleid voor minder geld

Met MEER actoren MEER doen voor klimaat en energie

Voorzitter: David Dooghe
Reflectant: Roel Massink

Anneloes van Noordt
Wie voelt zich verantwoordelijk voor de energietransitie? Een relationele multi-actoren analyse van de complexe klimaat en energie uitdagingen

Celine Brus
The Scale up Capacity of a District Approach: Complexity Challenges and Collaborative Governance in the Local Energy Transition

David Evers, Pia Nabielek en Joost Tennekes
De dubbele opgave: een reflectie op de implementatie van windenergie vanuit een ruimtelijk perspectief

Geert Mertens
Goed leven binnen de grenzen van onze leefomgeving: op zoek naar humanity’s sweet spot in en actueel omgevingsdiscours / Opinie