Programma

Op deze pagina vindt u het definitieve programma van PlanDag 2018. De inspiratoren van PlanDag 2018 worden later op deze pagina bekendgemaakt.

Sessies

Sessie 1 - Gedrag( )en ruimte: België-Nederland

We roepen u op vanuit uw kennis en ervaring een bijdrage te leveren over de typische Belgische en/of Nederlandse culturele gedragsregels die bepalend zijn (geweest) voor de verschillen in de organisatie van onze ruimte en de mogelijkheden voor het welslagen van ruimtelijke beleidsinitiatieven. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende vragen:

  • Welke ervaringen heeft u met ‘leren van de buren’?
  • Hoe bent u omgegaan met professionele inzichten van de andere kant van de grens? Kon u deze één-op-één vertalen in uw eigen praktijk of heeft u bijstellingen moeten doen in functie van de “lokale context”?
  • Welke inzichten heeft u over ruimtelijk gedrag en gewoonteregels in België (Brussel, Vlaanderen, Wallonië) hetzij Nederland?
Sessie 2 - Gedrag( )en ruimte: ruimtelijke ontwikkeling in een multiculturele context

We roepen u op vanuit uw kennis en ervaring een bijdrage te leveren over hoe de culturele context in een gebied en gewoonteregels van diverse bewoners en/of gebruikers de ruimtelijke ontwikkeling en beleidsmogelijkheden hieromtrent bepalen. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende vragen:

·    Hoe kunnen we omgaan met cultuurverschillen en inclusiviteit voor verschillende doelgroepen in een ruimtelijk ontwikkelingsproject?

·    Welke professionele ervaringen heeft u met ruimtelijke projecten in het (verre) buitenland en wat kunnen we hiervan leren voor initiatieven in onze eigen multiculturele context?

 

Sessie 3 - Gedrag( )en ruimte: beleidsvorming en instrumentarium

We roepen u op vanuit uw kennis en ervaring een bijdrage te leveren over hoe de culturele context en gewoonteregels bepalend zijn voor de rol en eigenschappen van beleidsdocumenten en de slaagkansen van ander ruimtelijk beleidsinstrumentarium. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende vragen:

·    Hoe kunnen beleidsinstrumenten ondersteunend zijn aan het meenemen van gedragsaspecten in beleidsontwikkeling? Welke voorbeelden van programma’s zijn er waar dit gelukt of niet gelukt is?

·    Hoe krijgt de omgevingsdiscussie vorm in de wetgeving en beleidsbepaling in Nederland en Vlaanderen? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

·    Hoe bepaalt cultuur en menselijk gedrag de mogelijkheden van ruimtelijke beleidsinstrumenten zoals het bestemmingsplan, het vergunningenbeleid of grondbeleid?

Sessie 4 - Gedrag( )en ruimte: bewustwording, gedragsverandering en cultuuromslag

We roepen u op vanuit uw kennis en ervaring een bijdrage te leveren over het ruimtelijk vertalen van maatschappelijke vraagstukken (energietransitie, klimaatverandering, …), daarbij inspelend op de rol van bewustwording en gedrag. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende vragen:

·    Welke opgaven vragen om een gedragsverandering en hoe kan de ruimtelijk planner hierin een verbinding maken?

·    Welke instrumenten zijn voorhanden om actief op het gedrag van mensen in te spelen? In welke mate zijn deze succesvol en waarom?

·    Welke ervaringen zijn er met nudging binnen de ruimtelijke beroepspraktijk?

Sessie 5 - Gedrag( )en ruimte: proces en vakmanschap

We roepen u op vanuit uw kennis en ervaring een bijdrage te leveren over de wijze waarop het gedrag van mensen een onderdeel kan uitmaken van het procesontwerp en projectarchitectuur voor ruimtelijke ontwikkelingen. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende vragen:

·    Hoe zet u inzichten uit de gedragswetenschap in voor uw beroepspraktijk?

·    Welke methoden en technieken integreren gedragsaspecten van mensen in de ruimtelijke beleidsvorming en realisatieprojecten? Welke lessen kunnen we trekken uit de toepassing van deze methoden en technieken in concrete projecten?

·    Kunt u voorbeelden delen waar samengewerkt wordt met gedragswetenschappers, sociologen, omgevingspsychologen … en welke toegevoegde waarde deze samenwerking heeft?

Excursies

Water is bepalend geweest voor de eigenheid en ruimtelijke structuur van de stad en het eiland Dordrecht. Het water bracht zowel voorspoed, als schade en leed. Het eiland wordt dan ook omsloten door de Beneden Merwede en de Oude Maas in het noorden, de Nieuwe Merwede in het zuiden en de Dordtsche Kil in het westen. Maar ook op het eiland zelf speelt het water een grote rol met zijn vele singels, havens en killen. Kortom, Dordrecht is een echte waterstad. In zijn ruimtelijk ontwerp heeft water en het gebruik door zijn bewoners dan ook altijd centraal gestaan. Een bijzonder element in het historisch centrum is de Voorstraat, de langste winkelstraat van Nederland, waar de huizen deel uitmaken van de hoofdwaterkering en via individuele vloedschotten bij elke winkel de straat tegen waterstanden van maximaal 3.60m + NAP kan beschermen. Via twee excursies wil de Gemeente Dordrecht deelnemers van de PlanDag 2018 graag meenemen door de stad.

 

Excursie: Oude stad en Water

De eerste excursie zal leiden door de historische binnenstad van Dordrecht. Hierbij zal verteld worden over het ontstaan van Dordrecht en het omgaan met het water, maar zal ook sterk de focus leggen op hoe er nu wordt omgegaan met water(veiligheid), en welke grote stappen daar de afgelopen jaren zijn gezet. Daarbij zullen verschillende havens, eerste overstromingspunten en ingrepen in de ruimte voor waterveiligheid worden langsgegaan die zorgen dat het verleden een basis is voor het heden en de toekomst.

Excursie: Nieuwe stad en water

De tweede excursie richt zich juist op de nieuwste ontwikkelingen binnen Dordrecht en welke grote rol water daar nog heeft, zoals bij de projecten Stadswerven en PlanTij. Historisch gezien werd Stadswerven gebruikt door scheepvaart en -industrie. Dit gebied wordt nu echter getransformeerd naar een dicht stedelijk woonmilieu aan het water met de historische stad binnen handbereik. PlanTij is de polder die werd herontwikkeld en grotendeels werd teruggeven aan de natuur. In het waterrijke gebied mag de getijdenstroom tot onder de huizen komen die op palen zijn gebouwd. Bij de excursie worden de verschillende manieren belicht waarop Dordrecht zichzelf voorbereid op een waterrijke toekomst.