Naam Eva Van Eenoo
werkzaam bij VUB/Cosmopolis
Titel van de bijdrage Heeft de kwaliteit van fietsinfrastructuur of het voorzieningenniveau langs fietsroutes een impact op de routekeuze van fietsers in Gent?
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Trekt de beste fietsinfrastructuur de grootste fietsstromen aan? Kunnen fietsers via de aanbevolen routes een breed aanbod aan voorzieningen bereiken? Een analyse van het gebruik van de voornaamste fietsroutes in Gent toont een gevarieerd beeld. Enerzijds blijken de grootste fietsstromen samen te vallen met de aanbevolen fietsroutes (langs autoluwe wegen, vrijliggende fietspaden en ongelijkgrondse kruisingen). Anderzijds laten fietsers de aanbevolen routes links liggen, en kiezen ze voor een veel minder goed ingericht traject. Voor een significante groep fietsers is de kortste weg naar de bestemming bepalender voor de routekeuze dan de kwaliteit of de aanwezigheid van de fietsinfrastructuur. Fietsstromen volgen mogelijk, maar niet noodzakelijk de beste fietsinfrastructuur. Voor alle door de Stad Gent aanbevolen fietsroutes geldt dat ze een laag voorzieningenniveau hebben. De fietsroutes lopen parallel met wegen die een aaneenschakeling zijn van winkels, horeca en andere voorzieningen. Dat zijn echter invalswegen voor voornamelijk gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer (bus of tram), waardoor ze een pak minder aantrekkelijk zijn voor het fietsverkeer. De ambitie om veilige en rustige fietsroutes te creëren, heeft in Gent geleid tot een mismatch tussen voorzieningenaanbod en hoogwaardige fietsinfrastructuur.