Naam Merel Goossens
werkzaam bij Intercommunale Leiedal
Titel van de bijdrage Criminaliteitspreventie en stedelijk design: mogelijkheden en beperkingen
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Criminaliteitspreventie door middel van de specifieke inrichting van de publieke ruimte. Beide aspecten onderhouden een logische doch onderbelichte relatie. Nochtans wordt ze door de groei van steden steeds belangrijker. De manier waarop iemand zich gedraagt, is niet enkel afhankelijk van diens karakter of persoonlijkheid, maar ook van de manier waarop de omgeving hierop inspeelt. Deze verhandeling start met een overzicht van enkele relevante criminologische stromingen die daarmee de basis hebben gelegd voor verdere inzichten, zoals Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) er één van is. Met betrekking hiermee wordt verder in de paper ingegaan op hoe vier Vlaamse steden omgaan met deze techniek om criminaliteitspreventie te betrekken bij stedelijke projecten. Uit de interviews met de respondenten is gebleken dat CPTED in de strikte zin van de theorie niet wordt gevolgd. Daarentegen is het wel een alom gekende term waar andere initiatieven op gebaseerd worden en zijn er ook overal projecten lopende waarin veiligheidskwesties aan stedenbouwkundige projecten worden gekoppeld. Vervolgens wordt de vergelijking met Nederland gemaakt, waaruit blijkt dat deze laatste qua integrale aanpak een stuk verder staat dan Vlaanderen. Het grootste verschil lijkt de aanwezigheid van een centrale organisatie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV tracht gemeenten aan te zetten om rekening te houden met deze veiligheidsaspecten, waarbij ondersteuning van de overheid wordt verkregen. Dit zorgt voor uitgebreidere kennis omtrent de mogelijkheden en effecten van criminaliteitspreventieve interventies. Tot slot worden omtrent de noodzaak van dergelijke ingrepen kritische bedenkingen en aanbevelingen aan de conclusies van de interviews toegevoegd.