Naam Ive Van Bouwel
werkzaam bij stad Turnhout
Titel van de bijdrage De ruimtelijk professional als gewoontedier
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Net zoals iedere mens is ook de ruimtelijk professional een gewoontedier. Twee aspecten die hun gewoontes mee beïnvloeden durven in de dagelijkse praktijk wel eens voor een mismatch zorgen met de hedendaagse samenleving.

Een eerste aspect gaat over de skills die de ruimtelijk professional aangeleerd krijgt. Als sterke structuurdenkers werken ze duurzame theorieën & concepten uit zoals verdichting en het belang van kleinschalig wonen in of nabij steden.
Toch ontbreken ze de skills om dit verkocht te krijgen aan het grote publiek die ondanks de sterke theorieën nog steeds blijven dromen van een grote woning met tuin in een rustige omgeving.
Vanuit deze vaststelling volgt een pleidooi om bij ruimtelijke planning ook de skills van sociale marketing te betrekken. Met deze integrale benadering kan aanvullend op het beleid een gedragswijziging bij burgers gestimuleerd worden die tevens de ruimtelijke visie ondersteund.

Een tweede aspect gaat over de sociale achtergrond van de ruimtelijk professional die hoofdzakelijk nog uit de witte middenklasse komt. Dit zorgt voor een referentiekader dat onbewust als een soort toetsingskader gebruikt wordt bij de opmaak van plannen. In de praktijk merken we daarenboven dat na realisatie van dit plan er nog weinig opvolging is van het effectieve gebruik.
Nochtans zijn de gebruikers sterk in verandering met o.a. tendensen van verarming, verkleuring, vergrijzing, … en beleven zij de ruimte vaak vanuit een heel ander referentiekader. Daarom dat er gepleit wordt om een nazorgfase te implementeren waar monitoring en sociologische analyses een inzicht geven in de veranderende noden en gebruiken van de ruimte. Het revolutionaire werk van Jan Gehl kan hiervoor als basis dienen, waarbij de big data-revolutie voor mogelijke opportuniteiten zorgt.