Naam Johannus van Hoof
werkzaam bij NDVR cvba
Titel van de bijdrage Naar een nieuw instrumentarium voor een kindvriendelijke stad (Gezamenlijke bijdrage van Jan van Hoof, Tim Devos, Daan Van Tassel, Katelijne Wouters, Maarten Loopmans, en Filip Marrécau)
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Gezamenlijke bijdrage van Jan van Hoof, Tim Devos, Daan Van Tassel, Katelijne Wouters, Maarten Loopmans, en Filip Marrécau.

Sinds enkele jaren heeft het instrument van het ‘Speelweefsel-plan’ zich weten te ontwikkelen tot een belangrijk beleidsinstrument om de ruimtelijke noden van kinderen en jongeren een structurele positie in te laten nemen in het stedelijke beleid. Het valt echter te beargumenteren dat er naast de opmaak van een speelweefsel-plan als ‘losstaand’ instrument, vaak onvoldoende wordt ingezet op het sterker integreren en uitwisselen van knowhow rond het ruimtegebruik en de ruimtelijke noden van kinderen in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Deze bijdrage beschrijft de zoektocht naar een nieuw instrumentarium in samenwerking met de stad Leuven, gekoppeld aan het bouwen van een kennis-platform, dat onder meer het ruimtegebruik van kinderen inzichtelijk maakt en daarmee toegankelijk voor een duurzame integratie binnen het beleid van de stad.
Dit kadert binnen een onderzoek dat Endeavour i.s.m. de K.U.Leuven, Omgevingspsychologen en Spaced, uitvoeren in opdracht van de jeugddienst van de stad Leuven. We presenteren een reflectie op het proces dat doorlopen wordt, waarbij case-study onderzoek wordt ingezet om nieuwe tools en methodes te ontwikkelen, inspelend op een diversiteit aan probleemstellingen en geënt op de dagdagelijkse beleidsuitvoering binnen het gehele stadsapparaat.
De gegenereerde kennis wordt verwerkt en gedeeld binnen een ontwikkeld platform, een webapplicatie. Dit platform biedt de mogelijkheid om kennis toegankelijk en uitwisselbaar te maken op basis van case, locatie of thema, tussen de verschillende diensten van de stad en interne lagen hierbinnen. Hiermee integreren we niet alleen het jeugdbeleid binnen het beleid van de verschillende diensten, maar creëren we tevens een mogelijkheid voor duurzame, stadsbrede uitwisseling van kennis, die bijdraagt aan het maken van stedelijke ruimte.