Naam Geoffrey Vanderstraeten
werkzaam bij Departement Omgeving
Titel van de bijdrage De (on)wil om samen te werken. Sentimenten in het regiodebat.
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Ruimtelijke uitdagingen stoppen niet aan de grens van een gemeente. Om echt vernieuwend aan de slag te gaan met ruimtelijk rendement en knooppuntontwikkeling, is schaalvergroting essentieel. Dit vergt samenwerken op een regionale schaal met een sterke regie. Provincies, streekhuizen en intercommunales kennen reeds een aantal goede praktijken in Vlaanderen van gemeentegrensoverschrijdende samenwerking rond ruimtelijke thema’s.

In het kader van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen werd nagedacht hoe interbestuurlijke samenwerking op een regionaal niveau verder beleidsmatig versterkt kon worden. Verder dan ‘stimuleren van bottom-up initiatieven van bovenlokale gebiedsgerichte samenwerking’ komt het BRV echter niet. Ondanks dat ook heel wat stakeholders een meerwaarde en noodzaak zien in meer regionale samenwerking, kwam er ook tegenkanting van een aantal lokale besturen op meer verplichtende vormen van samenwerking.

Hoe komt het dat sommige gemeentes voor ruimtelijke thema’s een eigen beleid willen blijven voeren, los van de omliggende gemeenten? Waarom voelen sommige provincies zich bedreigd? Waarom is er slechts beperkte afstemming tussen verschillende Vlaamse entiteiten omtrent regionale samenwerking? En in welke mate heeft dit sommige keuzes in beleidsdocumenten in opmaak beïnvloed?

Dit zijn de vragen die we in deze praktijkbeschrijving willen beantwoorden, vanuit de eigen ervaring en gerichte interviews. Uit het debat op de Plandag willen we te weten komen hoe de ervaring is in Nederland: spelen dezelfde sentimenten en knelpunten en hoe wordt er daar mee omgegaan?