Naam Ann Pisman
werkzaam bij departement Omgeving - VPO
Titel van de bijdrage (Hoog)Bouwen in Vlaanderen. Hoe het ruimtelijk rendement meten en beïnvloeden?
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

In het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen staat het concept ruimtelijk rendement centraal. Het is belangrijk om het verder aansnijden van de open ruimte in Vlaanderen de komende jaren te verhinderen. Dit kunnen we doen door de ruimte efficiënter te gaan gebruiken, door het ruimtelijk rendement te verhogen.
Maar wat weten we eigenlijk over het ruimtelijk rendement in Vlaanderen?
De laatste jaren werden diverse indicatoren ontwikkeld die bijdragen aan het meten van het ruimtelijk rendement. De belangrijkste van deze indicatoren worden toegelicht in het artikel. Uit deze analyse blijkt dat het ruimtelijk rendement van de bebouwde omgeving in Vlaanderen laag is, maar we nog niet alle aspecten van ‘intensief ruimtegebruik’ kunnen meten.
Eén van de gebruikte indicatoren is de bouwhoogte. De paper gaat dieper in op dit aspect door een analyse te maken van de gemiddelde bouwhoogte en een analyse van de 10 hoogste gebouwen in Vlaanderen. Deze feitelijkheden worden geconfronteerd met enerzijds de beleidsdoelstellingen van enkele lokale besturen die hoogbouw willen realiseren én de reacties van burgers die deze hoogbouw (in hun eigen woonomgeving) niet altijd even goed waarderen. De case Gent-Sint-Pieters dient als voorbeeld.
Tenslotte wordt kritisch nagedacht over de relatie tussen beleid en gedrag voor deze kwestie. Hoe kunnen we (kleine stappen zetten om) deze patstelling (te) doorbreken?