Naam HAnneke Puts
werkzaam bij TNO
Titel van de bijdrage Meer spelen met gedrag en (de) ruimte: dé sleutel tot creatievere, inclusievere en effectievere stedelijke ontwikkelingen?!
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Auteurs: Olga van der Linde (studio Linde) en Hanneke Puts (TNO)

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in steden is steeds schaarser. De druk op de ruimte is hoog en verdere verdichting is nodig. Dit zorgt voor uitdagendere opgaves, meer stakeholders, meer belangen, kortom meer complexiteit.

Welk gedrag vraagt dat eigenlijk van de ruimtelijk professional? In dit paper betogen we dat ruimtelijk professionals meer dienen te spelen met gedrag en (de) ruimte om zo tot creatievere, inclusievere en effectievere oplossingen in de stedelijke omgeving te komen.

Steden stellen de ambitie dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten optellen tot een toekomstbestendige, duurzame, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Door wie, wanneer en hoe deze ontwikkelingen geïnitieerd, ontwikkeld of uitgevoerd worden, varieert steeds meer. Dit betekent dat het speelveld van een ruimtelijk professional voortdurend anders is. En ook dat ruimtelijke opgaves gevormd worden door een stapeling van ambities van stakeholders. Elke betrokkene heeft een verschillend belang, kijkt anders naar complexe opgave, neemt de beschikbare ruimte en kiest zijn gedrag in wisselend speelveld.

In het stationsgebied Utrecht, een van de grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen van Nederland, zien we dat ander gedrag en nieuwe vormen van samenwerking nodig zijn. Wij zien betrokken ruimtelijk professionals daarmee oefenen en spelen; nieuw gedrag is zichtbaar. In ons paper geven de auteurs hun eigen reflecties op deze ontwikkelingen én geven we inzichten uit twee interviews met betrokken ambtenaren die het Utrechtse planproces op vernieuwende wijze vormgeven.

Kortom we laten vanuit ervaringen in het complexe stationsgebied in Utrecht zien dat spelen met (nieuw) gedrag en anders omgaan met ruimte helpt om creatievere, inclusievere en effectievere stedelijke oplossingen te ontwerpen én realiseren.