Naam Jan Schreurs
werkzaam bij KU Leuven
Titel van de bijdrage Gedragsverandering door gedeelde verbeelding
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Onze omgeving is een collectief werkstuk. Ze is het resultaat van zeer vele dagelijkse keuzes en gedragingen: concepten produceren, beslissingen nemen, ontwerpen, bouw- en woonhandelingen, evaluaties maken...
Keuzes en gedragingen worden sterk beïnvloed door gewoonteregels en socio-culturele framing, maar worden er niet door bepaald. Beïnvloed door informatie, gebeurtenissen en omstandigheden leiden beide via een mix van overtuigingen, verleidingen en emoties tot conclusies, en dus tot keuzes en gedragingen. Deze constellatie is in staat te wijzigingen door reframing. Denkbeelden – verbeelde voorstellingen van toekomsten – die de realiteit (mensen en hun omgeving) op een andere manier doen zien kunnen gedragingen beïnvloeden. De capaciteit tot verbeelding is daarbij cruciaal.
Stadmaken heeft behoefte aan zorgvuldige en bewuste omgang met collectieve verbeelding. Gedeelde verbeelding staat aan de wieg van gelijkgerichte keuzes en gedragingen. In de mate burgers, ontwikkelaars en bestuurders denkbeelden delen, wordt de kans op coherente en effectieve transformaties – zowel fysiek-ruimtelijk, als sociaal, als mentaal – groter.
Aan de hand van de case Kolenspoor (Belgisch Limburg) wordt getoond hoe collectieve verbeelding kan worden aangemaakt in participatieve processen en in diverse denkbeelden, vervat in ruimtelijke concepten, ontwerpende onderzoeken, strategische coalities, innovatieve beleidsdocumenten, en collectieve realisaties. Deze case hoort thuis in een reeks ‘conceptstudies’ die het Vlaams Stedenbeleid laat uitvoeren door multidisciplinaire teams, ter voorbereiding complexe stadsprojecten en als strategie voor lokale capacity building.