Naam Thomas Vanoutrive
werkzaam bij Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling
Titel van de bijdrage Hoe planners burgers verleiden om minder auto te rijden
Abstract van de bijdrage (max. 250 woorden)

Documenten en strategieën van planners en gerelateerde groepen zetten dikwijls in op gedragsverandering en een bekend voorbeeld daarvan is het nastreven van een modal shift naar een mobiliteit met een lager aandeel auto. Dat daarbij nobele doelen worden nagestreefd neemt niet weg dat critici belangrijke kanttekeningen plaatsen bij dergelijk beleid dat inzet op gedragsveranderingen. Valkuilen die worden aangehaald zijn het moraliserende, paternalistische en selectieve karakter van initiatieven die de bevolking bijvoorbeeld van de auto naar de fiets willen leiden. Aan de hand van enkele beleidsdocumenten en ook ander communicatiemateriaal gaan we na in welke mate deze kritiek van toepassing is op voorbeelden uit de wereld van ruimtelijke planning en mobiliteit. Tot slot geven we enkele suggesties om beter rekening te houden met de aangehaalde mogelijke pijnpunten.